Driva förening

Sidan uppdaterades: 5 juli 2024

För att driva en förening krävs det kunskap inom en hel del områden. RF-SISU Skåne erbjuder föreningar relevanta utbildningar och stöttning. Ta kontakt med föreningens idrottskonsulent på RF-SISU Skåne, så leder vi er rätt.

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar ska bjudas in till årsmötet och här diskuteras/beslutas om viktiga frågor för föreningen. Årsmötet är föreningens och medlemmarnas viktigaste möte.

I föreningens stadgar står det mycket om hur årsmötet ska gå till, till exempel när och hur kallelsen ska skickas ut, vilka punkter som ska tas upp och vem som har rösträtt. Läs era stadgar i god tid innan årsmötet så att ni vet vad som gäller.

Om inte föreningens stadgar följs i samband med årsmötet så riskerar ni att behöva göra om hela processen. Läs mer om våra råd och tips om årsmötes genomförande

IdrottOnline

Idrottsföreningar anknutna till Riksidrottsförbundet (RF) får tillgång till IdrottOnline. Det är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrottsrörelse och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Föreningen har möjlighet att skapa sitt eget konto inom IdrottOnline som också används av alla distriktsidrottsförbund och de flesta medlemsförbunden i RF. Aktivera föreningens IdrottOnline via formulär på Riksidrottsförbunders sida .

RF-SISU Skåne hjälper till med kunskap och vägledning. Se möjligheter på Riksidrottsförbundets sida om IdrottOnline.

RF-SISU Skåne hjälpa er med IdrottOnline

Byta namn

Vad en förening får heta är reglerat i RF:s stadgar samt i särskilda anvisningar för namn på idrottsförening. Ett namnbyte ska beslutas på idrottsföreningens årsmöte

  • Namn på förening som lätt kan förväxlas med namnet på annan till RF ansluten förening får inte godkännas. Detsamma gäller om namnet väcker anstöt, löje eller obehag.
  • Namn på idrottsförening bör inte innehålla ordet ”förbund”, ”svenska”, ”läns”, ”distrikts” eller liknande, eftersom dessa ord betecknar riks- eller regional organisation.
  • Namnet bör inte heller innehålla orden ”sektion”, ”kommitté”, ”lag”, ”team” eller liknande då dessa leder tanken till underavdelningar inom en förening, eller ordet ”allians” vilket vanligen betecknar en sammanslutning av lokala föreningar.
  • Slutligen bör namnet utvisa att föreningen är en ideell förening som bedriver idrott. Ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande bör finnas med i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, ”handboll”, ”ishockey”, ”bil” och så vidare.

Om föreningen av någon anledning beslutar att byta namn, gå till vår sida för ansökan om namnbyte.

Anläggning

Föreningsdrift av anläggning

Det är vanligt förekommande framförallt i mindre och medelstora kommuner att kommunägda idrottsanläggningar drivs och sköts av en idrottsförening, detta benämns Föreningsdrift.

Föreningsdrift förutsätter att idrottsföreningen har hela eller övervägande del av nyttjandet i anläggningen/lokalen och att initiativet har tagits av idrottsföreningen som ett frivilligt åtagande. Det bör upprättas överenskommelser om såväl nyttjanderätt som drift, där det bl.a skall framgå att åtagandet finansieras som ett föreningsbidrag eller genom reducering av den hyra (upplåtelseersättning) som idrottsföreningen i sin tur betalar för upplåtelsen av anläggningen.

Hyra lokal

När en idrottsförening hyr lokal av någon annan än kommunen är det viktigt att vara observant på hyresavtalet och om fastighetsägaren har för avsikt att lägga moms på hyresbeloppet.

Läs mer på Skatteverkets sida

Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Se filmen här:

Folksam rekommenderar alla föreningar med aktiv verksamhet att komplettera försäkringen för att omfatta till exempel byggnader, material och teknisk utrustning. Gå in på Folksams webbplats för mer information.

För övriga försäkringsområden, till exempel olycksfallsförsäkringar för aktiva utövare, har de olika specialidrottsförbunden avtal med det försäkringsbolag de valt. Gå in på deras hemsida för mer information om vilka förutsättningar som gäller för er.

Arbetsgivaransvar

En förening kan behöva fundera på om den som utför arbete åt föreningen gör det som ideell, konsult eller anställd. Om det finns anställda i föreningen är det föreningen som är arbetsgivare. Föreningens styrelse har då ett arbetsgivaransvar och ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Det innebär att den anställde och/eller den fackliga organisationen kan rikta ekonomiska krav gentemot styrelsen om den till exempel brutit mot någon arbetsrättslig lag.

När en förening anställer någon för första gången ska föreningen anmäla sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Som arbetsgivare har man en skyldighet att lämna in uppgifter och betala skatter och avgifter för både verksamheten och de anställda.

Arbetsgivaralliansen är idrottens arbetsgivarorganisation.

Gå in på Arbetsgivaralliansens webbplats för mer information.

Arbetstillstånd för idrottare och tränare

Medborgare i länder utanför EU och som inte omfattas av EES-avtalet måste ha arbetstillstånd för att få bo och arbeta i Sverige. Arbetstillstånd beviljas av Migrationsverket.

För en person som är medborgare i ett land utanför EU och som ska arbeta som idrottare eller tränare i klubb eller en förening som är medlem i RF gäller specifika regler för arbetstillstånd.

Gå in på Migrationsverkets webbplats för mer information.

Skatter

Idrottsföreningen, den ideella föreningen, är en skattepliktig juridisk person. För den allmännyttiga ideella föreningen finns dock vissa särskilda regler. Vad som gäller finns att läsa på Skatteverkets webbplats.

Här följer några länkar till områden som är särskilt viktiga för idrottsföreningen att känna till:

Lägga ner/slå ihop förening

 

Ombilda

Det finns två vägar att gå när det handlar om att slå ihop föreningar. Det vanligaste är att en av klubbarna läggs ner, oftast den mindre, eftersom den har mindre administration. Det andra alternativet är att båda läggs ner och en helt ny förening bildas.

Lägga ner

För upplösning av föreningen krävs normalt beslut av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Om det förekommer strängare skrivning i föreningens egna stadgar är medlemmarna dock alltid skyldig att följa denna ordning. När föreningen är upplöst ska föreningens organisationsnummer avregistreras hos Skatteverket. Sidan för avregistrering hittar du här.

Rådgivning

Det finns ingen lag i Sverige som reglerar den ideella föreningen. Däremot finns det en mängd lagar och regler i samhället som gäller även för den ideella föreningen. För övrigt gäller hävd och praxis (Hävd: tradition, sed. Praxis: oskriven lag) samt föreningens stadgar och de beslut som medlemmarna fattar vid föreningens årsmöte.

I takt med att föreningens verksamhet blir mer omfattande och kanske även innehåller annan verksamhet än idrott så kan föreningsstyrelsens ansvar bli ganska omfattande. Då kan föreningens styrelse behöva ny kunskap. Behöver ni råd eller information kring föreningens organisation, styrelsens ansvar eller liknande är ni välkomna att kontakta oss, Alexander, Andreas, Anna, Katarina och Mia.

På Riksidrottsförbundets sida hittar ni svar på många av föreningens frågor rörande föreningskunskap.

Sidan publicerades: 18 oktober 2022