Vi samverkar med

Sidan uppdaterades: 5 juli 2024

RF-SISU Skåne samverkar med flera aktörer i samhället som på olika sätt hjälper idrottsrörelsen i Skåne att utvecklas.

Exempelvis Region Skåne och kommuner ger oss ekonomiskt stöd som ger oss förutsättningar att bedriva kvalitativ verksamhet för bättre folkhälsa, folkbildning, barn- och ungdomsidrott, föreningsutveckling och andra verksamhetsområden. Dessutom stöttar Sparbanksstiftelserna i Skåne årligen idrottsledare genom Skånes idrottsledarstipendier. Utöver ovan nämnda samverkar vi med många andra aktörer och organisationer för att förverkliga de mål som idrottsrörelsen strävar mot.

Region Skåne

Årligen fördelar Region Skåne ett stöd för länsövergripande verksamhet till RF-SISU Skåne och den skånska idrottsrörelsen. Stödet används för att utveckla idrottsföreningar i linje med idrottsrörelsens strategiska arbete Strategi 2025 samt utifrån den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

Region Skåne stödjer även ett antal folkhälsosatsningar som RF-SISU Skåne arbetare med, exempelvis Senior Sport School och FaR - Fysisk aktivitet på recept.

Kommuner

RF-SISU Skåne samverkar med alla 33 skånska kommuner för att tillsammans utveckla, stödja och skapa bra förutsättningar för våra ca 2250 idrottsföreningar. Inför varje år görs en överenskommelse med varje kommun, om hur samverkan skall bedrivas under kommande verksamhetsår.

Kommunernas stöd till idrottsföreningar utgör en väldigt viktig förutsättning för föreningarnas möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet. Stöden kan variera mellan kommunerna men ges oftast som kontantstöd, utbildningsstöd, lokal och anläggningsstöd som ex driftstöd eller subvention.

RF-SISU Skåne ser positivt på de processer som genomförs mellan offentlig och idéburen sektor på såväl regional som lokal nivå. De överenskommelser som dessa resulterar i är en bra utgångspunkt för samverkan mellan kommun och idrottsförening.

RF-SISU Skåne förespråkar en samsyn från kommunens olika nämnder/förvaltningar för stödet till föreningslivet.

Det är viktigt att det finns ett långsiktigt och väl fungerande grund- och verksamhetsstöd till föreningarna där krav ställs på en fungerande juridisk person (ideell förening) men inte på verksamhetens inriktning (medlemmarnas beslut). Detta för att tillgodose mångfalden av föreningar och för att visa respekt för föreningarnas självständighet.

Läs mer om RF-SISU Skånes rekommendationer avseende skånska kommuners stöd till idrottsföreningar Pdf, 169 kB.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att i bred bemärkelse skapa samhällsnytta i Skåne. RF-SISU Skåne samverkar med Länsstyrelsen i ett antal områden där idrotten är med och bidrar till och skapar samhällsnytta. Exempelvis i Skånesamverkan mot droger, Idrott och Kriminalitet och Jämställdhetsfrågor.

Nätverk för idéburen sektor

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne är en intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne. Nätverket är en ideell förening och RF-SISU Skåne är en av medlemsföreningarna. Tillsammans med Nätverket och de andra medlemmarna arbetar vi för att skapa bättre förutsättningar för den idéburna sektor i Skåne. Detta sker framförallt genom kunskapsutveckling, omvärldsanalys och påverkansarbete.

Nätverket Idéburen sektor Skåne

CIH - Centrum för idrott och hälsa

Centrum för idrott och hälsa har tillkommit på RF-SISU Skånes initiativ och finansieras av Region Skåne. Centrumbildningen är till för alla fysiskt aktiva boende i Skåne, och skall närmast beskrivas som en idrottsskademottagning. Centrumbildningen arbetar både förebyggande, behandlande och rehabiliterande. Målet är att tillgodose föreningsidrotten och motionsidrotten med snabb service och den kompetensen som behövs för snabbast möjliga återgång till aktivitet. Läs mer om Cenrum för idrott och hälsa.

Sparbankstiftelserna i Skåne

Sparbankstiftelserna i Skåne vill tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärksamma alla ledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne. Vi gör det genom att årligen dela ut 250 stipendier till idrottsledare och deras föreningar. Läs mer om Skånes idrottsledarstipendier

Fritidsbanken

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan du låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. I Skåne finns Fritidsbanken i flera städer, där vi på RF-SISU Skåne är en samverkanspart. Vi ser Fritidsbanken som en viktig aktör för att bidra till en inkluderande idrott. Läs mer om Fritidsbanken.

Malmö universitet

Vi samverkar med Malmö universitet bland annat genom Sport Open, som är ett samverkansprojekt som drivs av RF-SISU Skåne, Malmö universitet och En kreativ byrå med syfte att utveckla nya idéer och samarbeten för att skapa en mer inkluderande och hållbar idrott. Sport Open vill bidra till fler människors ökade hälsa och känsla av meningsfullhet. Läs mer om Sport Open.

Vi samverkar också med MaU via olika utbildningar, verksamhetsuppföljning, studentpraktik och examensarbeten.

Malmö idrottsakademi

Malmö idrottsakademi drivs av Malmö stad i nära samverkan med RF-SISU Skåne, Malmö universitet och avdelningen för klinisk fysiologi på Skånes universitetssjukhus. Malmö idrottsakademi vänder sig till aktiva, tränare, föreningar, specialdistriktsförbund och specialidrottsförbund med fokus på södra Sverige.
Läs mer om Malmö Idrotts Akademi

Rädda Barnen

Tillsammans med Rädda Barnen, skolan och det lokala föreningslivet driver vi DOIT (delaktighet, organisering, inkludering & trygghet), som är en verksamhet för att ge fler barn och unga tillgång till en meningsfull fritid. Gemensamt jobbar vi för att sänka trösklar för barn och unga att delta i föreningsidrott. Läs mer om verksamheten på DOIT:s facebooksida.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

Strategi 2025. Svens idrott - världens bästa!

Idrottsrörelsens gemensamma vision om hur det ska vara att idrotta i en förening.

Padelspelare som kastar sig för att nå en boll nära marken

Det här ska RF och SISU prioritera att arbeta med i Skåne de närmaste åren.

Två kvinnor som utövar rugby

Idrottsrörelsens utmaningar, strategi, mål och utvecklingsresor i sin helhet .