Inkluderande idrott

Sidan uppdaterades: 3 april 2024

Inkludering handlar om att ta tillvara på möjligheter och undanröja hinder – att vi på alla plan och nivåer – tar tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och talanger. RF-SISU Skåne delar Riksidrottsförbundets övergripande mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund.

RF-SISU Skåne arbetar med olika insatser för föreningar som varit aktiva i inkluderingsarbetet. Vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. På så sätt rustar vi föreningarna med kompetens, verktyg och möjligheter för att så bra som möjligt arbeta för en mer öppen rekrytering och organisation.

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Inom idrottsfamiljen ska alla värderas lika – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Trygg idrott

Trygg idrott är en del i det förebyggande arbetet för att personer inom idrotten ska må bra. Läs mer om trygg idrott och idrottsmiljöer.

Hur kan er förening arbeta med inkludering?

Önskar ni stöd för att komma vidare i ert eget jobb med inkludering så är ni välkomna att ta kontakt med oss. Ni kan även söka ekonomiskt stöd för utvecklingsarbete kopplat till inkludering. Kontakta din idrottskonsulent på RF-SISU Skåne.

Trygg och inkluderande idrott

Detta är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.
Gå till Trygg och inkluderande idrott

Projektstöd IF

Det finns projektstöd att söka satsningar för att inkludera fler i verksamheten, med målet att målgruppen väljer att bli och välkomnas som, medlemmar i idrottsrörelsen. Syftet är att stödja idrottsföreningarnas utveckling mot att bedriva inkluderande verksamheter och göra riktade insatser för målgrupperna. Läs mer om projektstödet här.

Inkluderingsserien

Ta del av vår utbildningsinsats, Inkluderingsserien, som Mångkulturellt centrum tagit fram som består av 5 delar där normer och rättigheter står i fokus. Tillfällena är digitala och kan göras enskilt eller i grupp. Läs mer och anmäl:

Inkluderingsserien kan beställas via marina.karlsson@rfsisu.se.

Jämställdhet

RF-SISU Skåne vill verka för och stötta föreningar i sitt arbete för jämställdhet. Vi har utöver metoder och utbildningar, våra konsulenter som kan hjälpa vid processer och utvecklingstillfällen med föreningen.

Hur kan föreningen jobba

Idrott för personer med funktionsnedsättning

RF-SISU Skåne vill bidra till en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktion eller andra förutsättningar.

Läs mer

Idrott för nyanlända

När katastrofer inträffar och människor flyr till Sverige kan idrottsrörelsen bidra med bra fritidsaktiviteter för barnen som kommer hit. Läs om hur din förening kan få stöd för att arrangera aktiviteter för barn på flykt.

Mer om idrott för nyanlända

HBTQ+

RF-SISU Skåne vill att alla i idrottsrörelsen ska känna sig välkomna, oavsett kön, hudfärg, och sexuell läggning. Genom att använda regnbågssymboler, bland annat i våra regnbågsbindlar, och delta i prideparader vill vi uttrycka öppenhet och mångfald.

Samarbeten och goda exempel

RF-SISU Skåne har även samarbete med ett antal olika aktörer för att verka för en mer inkluderande idrott. Läs mer här om våra samarbeten inom inkluderingsområdet


Sidan publicerades: 3 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.

Strategi 2025. Svens idrott - världens bästa!

Idrottsrörelsens gemensamma vision om hur det ska vara att idrotta i en förening.