Ett gäng ungdomar spelar rullstolshandboll inomhus

Foto: Andreas Winblad

Idrott för personer med funktionsnedsättning

Sidan uppdaterades: 29 juni 2024

RF-SISU Skåne vill bidra till en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktion eller andra förutsättningar.

I RF-SISU Skånes arbete med idrott för personer med funktionsnedsättning bidrar vi med processledning, expertkompetens samt utbildning för föreningar och Specialdistriktsförbund. Vi arbetar för att vi tillsammans vill skapa bästa möjliga förutsättningar och tillgänglighet för alla att delta inom idrottsrörelsen. Ta kontakt föreningens idrottskonsulent på RF-SISU Skåne om ditt förbund eller din förening vill starta och utveckla möjlighet för fler att idrotta.

Begrepp

Inom idrottsrörelsen använder vi de begrepp som Parasport Sverige, majoriteten av de svenska intresseorganisationerna och staten använder, därtill pratar/skriver vi alltid enligt skrivregeln "people first".

 

Funktionsnedsättning

Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättningar kan grupperas på en rad olika sätt, vanligast inom idrotten är rörelsenedsättning, synnedsättning, hörselnedsättning samt intellektuell funktionsnedsättning. Idrottsrörelsen använder begreppet funktionsnedsättning utifrån Socialstyrelsens definition.

Funktionsvariation

Begreppet funktionsvariation finns inte med i Socialstyrelsens termbank. Det har inte en fast definition på samma sätt som funktionsnedsättning och funktionshinder. Ordet berör alla människor och beskriver att alla funktionsförmågor varierar i hela befolkningen. Det handlar inte om att fungera bättre eller sämre, utan att det är olika. Som exempel är inte bara intellektuell funktionsnedsättning en funktionsvariation utan genomsnittlig begåvning eller väldigt hög intellektuell förmåga är också funktionsvariationer.

Funktionsvariation är inte en synonym till funktionsnedsättning, men används ibland på det sättet. En del föredrar det för att de upplever ”variation” som mindre negativt än ”nedsättning”. Andra är negativa till att begreppet används på det sättet och tycker att "variation" förminskar de svårigheter de faktiskt upplever i vardagen.

Funktionshinder

Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Konsekvensen är att funktionshinder inte är något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande. Exempel på detta kan vara en för hög trappa, avsaknaden av en hiss eller avsaknaden av blindskrift.

IF - Intellektuell funktionsnedsättning

En person med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Nedsättningen uppstår innan vuxen ålder och orsakas av en skada eller sjukdom som leder till en avvikelse i hjärnans kognitiva utveckling.

Enligt Världshälsoorganisationens definition har personer med intellektuell funktionsnedsättning ett IQ under 75 och minst två brister i adaptiv förmåga. Adaptiv förmåga handlar om sociala och praktiska färdigheter i vardagen. Det kan vara att man har svårt att bedöma andra människor och situationer eller att man har svårt att planera eller sköta sin ekonomi.

Bra och tydliga rutiner och kognitiva hjälpmedel kan göra vardagen lättare för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer på Parasportförbundets sida

NPF - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Vi kan alla glömma bort en tid att passa och ha svårt att koncentrera oss någon gång ibland. Det är först när svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället som det handlar om en funktionsnedsättning.

Merparten av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har inte behovet av parasporten, men kan ha behov av ett anpassat ledarskap.

Rörelsenedsättning

Det finns många olika typer av rörelsenedsättningar. Vissa är medfödda, andra orsakas av olyckor eller sjukdomar. Gemensamt är att de påverkar möjligheterna att röra på sig.

En rörelsenedsättning kan exempelvis bero på en ryggmärgsskada, amputation, dysmeli, ledsjukdomar eller neurologiska sjukdomar. Rörelsenedsättning kan även förekomma som en del av flerfunktionsnedsättning eller ibland som en följd av cerebral pares, CP. Vilken typ av rörelsenedsättning man har kan påverka vilka idrotter som fungerar bäst för personen att utöva och vilka anpassningar som behöver göras i omgivningen.

I Sverige finns omkring 560 000 personer med rörelsenedsättning över 16 år och omkring 7000 barn har nedsatt rörelseförmåga. Många idrotter finns tillgängliga för personer med rörelsenedsättning. Några exempel på paraidrotter är paraishockey, rullstolsrugby och rullstolsdans.

Synnedsättning

Det går att genomföra alla möjliga sporter även om du är synskadad. Med rätt hjälpmedel eller ledsagning finns det inte fler hinder än för en seende person att röra sig. Vanliga sporter som till exempel löpning, simning, klättring eller judo funkar utmärkt för synskadade.

Dövidrott

I dövidrotten får döva och hörselskadade idrottare kommunicera med varandra utan språkliga barriärer och idrotta på lika villkor. Ibland kommunicerar vi på bara svenskt teckenspråk och ibland behövs det teckenspråkstolk om det finns idrottare, tränare eller andra personer som inte är teckenspråkskunniga med.

NPF-diagnos

ADHD, Autism och Asperberg, även kallat Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), är så pass vanligt att det i varje klass, varje idrottslag och på varje arbetsplats finns en eller flera som har dessa diagnoser. Ibland kan funktionsnedsättningen innebära att man har svårigheter i skolan eller träna i vanliga idrottsgrupper. De allra flesta klarar dock detta så länge ledare är beredd att anpassa sitt ledarskap så att det passar flera.

Vad är NPF?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Vi kan alla glömma bort en tid att passa och ha svårt att koncentrera oss någon gång ibland. Det är först när svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället som det handlar om en funktionsnedsättning.

Viktiga utgångspunkter när du exempelvis är tränare för att inkludera och tillgängliggöra träningen för ännu fler:

  • Rutiner och struktur.
  • Motivation, feedback och känsloärlighet.
  • Relationer och bemötande.

Det som är bra för personer med NPF är bra för alla i föreningen!

Idrott är extra viktigt för barn och unga med NPF

Alla har rätt att växa upp med möjlighet till en fungerande fritid. Det kan vara skillnaden mellan hälsa och ohälsa, gemenskap eller utanförskap, att ha ork eller att alltid vara trött. För barn och unga med NPF-diagnoser är idrott extra viktigt enligt forskningen eftersom det ökar och håller uppe dopaminnivåerna och hjälper barnen att hålla ett bättre fokus.

Se UR-klippet med Måns Lööf, Den förutsägbare ledaren.som pratar om att vara ledare för barn och unga med NPF-diagnos och hur viktigt det är.

Intellektuell funktionsnedsättning

En person med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Nedsättningen uppstår innan vuxen ålder och orsakas av en skada eller sjukdom som leder till en avvikelse i hjärnans kognitiva utvecklig.

Enligt Världshälsoorganisationens definition har personer med intellektuell funktionsnedsättning ett IQ under 75 och minst två brister i adaptiv förmåga. Adaptiv förmåga handlar om sociala och praktiska färdigheter i vardagen. Det kan vara att man har svårt att bedöma andra människor och situationer eller att man har svårt att planera eller sköta sin ekonomi.

Bra och tydliga rutiner och kognitiva hjälpmedel kan göra vardagen lättare för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Cirka 1 procent av Sveriges befolkning (omkring 100 000 personer) har en intellektuell funktionsnedsättning (källa: Riksförbundet FUBLänk till annan webbplats.).

Intellektuell funktionsnedsättning kallades tidigare för utvecklingsstörning.

Para´me

Parame.se är en sida som samlar aktiviteter för personer med speciella behov . Utövare kan hitta aktiviteter och föreningar kan anmäla sina aktiviteter där för att nå en bredare målgrupp.

Hitta din träning eller anslut er förening till Para'me

Låneutrustning

Fritidsbanken

RF-SISU Skåne och Region Skåne har samarbete med Fritidsbanken som via arvsfonden har ett initiativ med låneutrustning för personer med speciella behov.

Läs mer om Fritidsbankens projekt för personer med funktionsnedsättning

Läs mer om Fritidsbanken i Skåne på RF-SISU Skånes sida

Lär mer på Fritidsbanken.se

Projekstöd IF Anläggning - Stöd till utrustning för utövare med funktionsnedsättning

Riksidrottsförbundet har beslutat om ett stöd till utrustning för Parasport. Det är ett nytt område som syftar till att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning. För att ansöka om projektstödet ska ni alltid börja med att ta kontakt med er förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Skåne.

Läs mer om stödet.

Kontakta alltid er idrottskonsulent innan ansökan görs. Hitta er idrottskonsulent.

 

LOK-stöd

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år. För funktionsnedsatta deltagare finns dock ingen övre åldersgräns.

LOK-stödet använder begreppet "funktionsnedsättning" utifrån Socialstyrelsens definition. När det gäller regelverk och ramar används detta istället för "funktionsvariation".

Med deltagare med funktionsnedsättning i LOK-stöds regelverket räknas

  • deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder eller specialanpassad utrustning.
  • deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.
  • deltagare i verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Parasportförbundet eller Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning.

Hur registreras det i närvaro och varför?

För att kunna ta del av stöd för personer som har en funktionsvariation när det gäller personer äldre än 25 år måste alltid deltagare markeras i själva aktiviteten.

När det gäller IdrottOnline finns det en extra ruta i aktiviteten som fylls i när aktivitets skapas alternativt när den närvaroregistreras. Motsvarande finns i LOK-registrerings appen.

Lathund hur att närvaroregistrera aktivitet

Bild från IdrottOnline var att markera funktionsvariation i en aktivitet

Det är alltid bra att visa vilka typer av verksamhet föreningen har. Om föreningen bedriver aktiviteter för personer med funktionsvariation är det viktig statistik för idrottsrörelsen men också för kommuner där det visar på behov som finns. Registrera därför gärna alltid när det finns deltagare med funkionsnedsättning, även när personerna är mellan 7-25 år.

Det ska dock inte registreras i personers personkort i medlemsregister, endast i aktiviteterna.

Läs mer om LOK-stödet på Riksidrottsförbundets sida

Goda föreningsexempel

Funktionsanpassad ridning, Trällekilla Ridklubb

Hör föreningen berätta om hur de gör för att vara så inkluderande som möjligt och få alla personer att känna sig välkomna.

Ystad Sportklubb, Parkinsonboxning

Föreningen har en grupp personer med Parkinsondiagnos som håller sig aktiva och mår bättre genom att tränsa boxning.

Sidan publicerades: 3 november 2022

Kontakt

Sofi Andersson Lantz

Idrottskonsulent

010 - 476 57 67

Regional samordnare för Senior Sport School samt Idrott och funktionsnedsättning