Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 16 februari 2024

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Under denna period lyfter RF-SISU Skåne idrottsrörelsens verktyg och riktlinjer för att stärka barn- och ungdomsidrotten.

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken, inom barn- och ungdomsidrotten. Riktlinjerna omfattar all verksamhet inom idrottsrörelsen för personer upp till och med 19 år.

Riktlinje 1 (trygghet) och riktlinje 2 (delaktighet) fungerar som en slags grundplatta för de andra. Riktlinje 3 (glädje) och 4 (allsidighet) tar upp olika aspekter av en positiv idrottsupplevelse och framgångsrik idrottsutveckling. Riktlinje 5 (hälsa) beskriver, som komplement till övriga riktlinjer, vad som är avgörande för att utövaren ska hålla sig frisk, hel och må bra i sitt idrottande över tid.

Trygghet

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla barn och unga känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter att alla inom idrottsrörelsen aktivt arbetar för att främja idrottsrörelsens människosyn och visar respekt för alla människors unika och lika värde. Det förutsätter även andra typer av insatser med syfte att förebygga och åtgärda otrygghet.

Läs mer på Riksidrottsförbundets sida

 

Delaktighet

Alla barn och ungdomar inom idrottsrörelsen ska ges möjlighet att uttrycka sin mening och få den respekterad. Det gäller särskilt i frågor som rör det enskilda barnet eller ungdomen.

Läs mer på Riksidrottsförbundets sida

 

Glädje

RF vill att alla barn och ungdomar inom idrottsrörelsen ska få ta del av en idrottsupplevelse som är glädjefylld, engagerande och utmanande. För att få den typen av upplevelse behöver utövarens egen inre drivkraft sättas i centrum.

Läs mer på Riksidrottsförbundets sida

 

Allsidighet

Alla barn och ungdomar inom idrottsrörelsen ska ha rätt till ett allsidigt och lekfullt idrottande. Lekfullheten och den allsidiga träningen är central för idrottslig utveckling.

Läs mer på Riksidrottsförbundets sida


Hälsa

Barnets/ungdomens bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör barn och unga inom idrottsrörelsen. Det innebär bland annat att fatta beslut utifrån vad som leder till bästa möjliga hälsa över tid för varje barn och ungdom.

Läs mer på Riksidrottsförbundets sida

 

Barnkonventionen

Barnkonventionen är idag ett dokument som alla föreningar ska rätta sig efter. Hur gör vi det? Riksidrottsförbundet har tagit fram ett verktyg för föreningar att utgå från när det gäller vägledning vid bedömning av barn- och ungas bästa.

Verktyg för bedömning av barnets bästa

Barnkonventionen och föreningsidrotten

Barnidrottsombudet

Allt distrikt har idag en person som kan hjälpa och stötta i frågor där föreningen kanske brister. I Skåne har vi haft privilegiet att ha ett barnidrottsombud som kunnat arbeta med detta område sedan 2016. RF-Skånes Barnidrottsombud arbetar för en tryggare idrottsmiljö.

Läs om RF-SISU Skånes Barnidrottsombud

Webben: Skapa trygga och inkluderande miljöer

Riksidrottsförbundet har en webbsida "Skapa trygga och inkluderande miljöer". Sidan ska hjälpa föreningar att arbeta med just frågor om trygghet. Framförallt förebyggande men även om det fruktansvärda skulle hända att någon blir utsatt.

Läs mer på Riksidrottsförbundets sida Skapa trygga och inkluderande miljöer.

Idrottskonsulenten

Föreningens idrottskonsulent är den som kan hjälpa föreningen hur att jobba med förebyggande arbetet som exempelvis värdegrundsfrågor, teambuilding med mera. Ju mer föreningen arbetar internt och grundligt med inkludering och värdegrund ju tryggare medlemmar, barn och ungdomar, får vi.

Hitta er idrottskonsulent

Checklista

RF-SISU Skåne har tagit fram ett arbetsmateriel för att skapa förutsättningar för en trygg, hållbar och utvecklande idrottsresa genom barn och ungdomsåren.

Hos oss har vi koll på vår barn- och ungdomsverksamhet

Sidan publicerades: 16 november 2022